ارزیابی فرایند فروش

چقدر توانمندیدمیزان قدرت و چابکی فرایند فروش فعلی و روشهای بازاریابی و فروش سازمان شما استخراج می شود. پارامترهای اساسی فروش شما نظیر Sales Steps,Convertion Rate,Velocity , ... ، عملکرد ...

گرم کردن تیم فروش

شیب کنددر این مرحله پرسنل فروش تحت آموزش های اولیه مدیریتی فضای فروش قرار می گیرند. آشنایی با مفاهیمی نظیر متدولوژی های فروش، پیش بینی فروش، سرعت فروش و ... در این مرحله اتفاق می افتد. عضلات تنفسی و ماهیچه های تیم فروش خود را برای شرایطی که انرژی بیشتری را می طلبد آماده کنید.

کدام متدولوژی فروش مناسب سازمان فروش شماست؟

تشخیص بهترین متدولوژی فروشبا استفاده از ابزارهای علمی و دانش فروش، بهترین و مناسبترین متدولوژی فروش برای تیم فروش شما تشخیص داده می شود و تدوین می گردد. به نحوی که تیم فروش شما پس از این می تواند با بهترین متدولوژی فروش راهی سفر به مدار مشتری شود.

حالا کاوشگران فروش خود را خلق کنید

شیب تندحالا پرسنل فروش شما می توانند با مهارت و توانایی فوق العاده ای به سلامت وارد مدار مشتری شوند. حالا شما یک ایستگاه فضایی روی مدار مشتری دارید که در کنترل مدیریت شماست. فروش خود را پیش بینی کنید و از آنها تا رسیدن به اهداف فروش مراقبت کنید.درخواست جلسه